محصولاتسختی گیر

سختی گیر

سختی گیر الکترونیکی

سختی گیر الکترونیکی
کاهش اتلاف انرژی با حذف رسوبات آب توسط سختی گیر الکترونیکی

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی
با تبادل بین یونهای کلسیم وسدیم سختی گیر رزینی مشکلات رسوب را کاهش می دهد

سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی
بااستفاده از سختی گیر مغناطیسی میشود بر مشکلات و معضلات چسبندگی رسوب آب فائق آمد