محصولاتتصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی
تصفیه آب صنعتی: ازبین بردن شوری آب چاه ها، کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد.

سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس
سیستم اسمز معکوس درتصفیه آب صنعتی برای دسترسی به آبهای سبک خیلی مفید است

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت
حذف رسوب از روی ممبران با آنتی اسکالانت  فلوکون 260 مرغوب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی
برای تصفیه آب با ظرفیت پایین میتوان از دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی استفاده کرد

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی
آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب صنعتی دستگاه آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی
تصفیه کامل آب دریا توسط آب شیرین کن دریایی اسمز معکوس

موادشیمیایی تصفیه آب

موادشیمیایی تصفیه آب
تامین کننده کلیه تجهیزات و مواد شیمیایی تصفیه آب