اخبار

اخبار بلند

سوپر جاذب کشاورزی

سوپر جاذب کشاورزی

کاهش مصرف آب و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی توسط سوپر جاذب کشاورزی 
(هیدروژل)


تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس (SWRO) - آب شیرین کن دریایی

تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس (SWRO) - آب شیرین کن دریایی
امروزه استفاده از فناوری اسمز معکوس در شیرین سازی آب دریا به سرعت تبدیل به یک منبع عظیم تولید آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق جهان شده است