اخبار

اخبار بلند

تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس (SWRO) - آب شیرین کن دریایی

تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس (SWRO) - آب شیرین کن دریایی
امروزه استفاده از فناوری اسمز معکوس در شیرین سازی آب دریا به سرعت تبدیل به یک منبع عظیم تولید آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق جهان شده است