پروژه هاپروژه ها

پروژه ها

بعضی از پروژه های اجرایی

فرودگاه مهرآباد : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

نیروی زمینی سپاه : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

اداره کل مخابرات استان تهران : تجهیز 25موتورخانه  مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

اداره کل مخابرات استان خراسان : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

اداره کل مخابرات استان اصفهان : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

معدن سنگ بافق : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

بیمارستان تامین اجتماعی شریعتی اصفهان : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

سازمان انرژی اتمی ایران : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

ساختمان مرکزی بانک انصار : تجهیز موتورخانه های مجموعه به سختی گیر الکترونیکی

سازمان نوسازی مدارس کشور : تجهیز موتورخانه های بیش از1000مدرسه  به سختی گیر الکترونیکی

شرکت لوله پلی اتیلن بوکان : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

شرکت کانی مس : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی

بیمارستان تامین اجتماعی غرضی اصفهان : نصب دستگاه آب شیرین کن صنعتی
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی