اخبارآنتی اسکالانت چیست - فروش آنتی اسکالانت - تصفیه آب صنعتی

آنتی اسکالانت چیست - فروش آنتی اسکالانت - تصفیه آب صنعتی

764تعداد نمایش:
1395/11/10تاریخ:
آنتی اسکالانت چیست

آنتی اسکالانت در راستای پیشگیری از رسوب روی سطح ممبران نقش مهمی را ایفا میکند-با توجه به اینکه رسوبات داخل آب و املاح فلزات سنگین میتواند باعث پایین آمدن عمر ممبران شود لذا حتما توصیه می شود از آنتی اسکالانت های باکیفیت استفاده شود جهت عدم رسوبگزاری روی سطح ممبران  
جلوگیری از  ایجاد رسوب: آنتی اسکالانت این توانایی را دارد که مواده فوق اشباع از نمکها با مواد کم را نگهداری کند.
به این صورت که از اول شکل گرفتن رسوب نمک با محلول کم جلوگیری میکند.
جا به جایی، عوض کردن و منظم کردن کریستال ها: آ«تی اسکالانت میتواند کریستال ها را از شکل معمولی و عادی خود خارج کند و رسوبی نرم و غیر چسبنده تولید کند.
بر روی میکروسکوپ زمانی که کریستال کم کم شکل میگیرد، اجتماع هایی به وسیله بار منفی در آنتی اسکالانت و بار مثبت بر روی هسته رسوب را به خود جذب میکند و باعث برهم زدن تعادل الکترونیکی که جهت بیشتر شدن رشد کریستال نیاز است میشود.
زمانی که آب همراه عوامل تغیر تصفیه شد، دونه های رسوب نامنظم به چشم میاد، در اکثر اوقات به شکل بیضی اند و فشار کمتری دارد و کم تر به میچسبند.

تقسیم کردن یا معلق کنندگی:
از ویژگی های بعضی از آنتی اسکالانت ها در گرفتن بر روی کریستال ها یا ملکول های کلوِیدی است و یک بار آنیونی زیادی را القا کردن است که به دور نگه داشتن کریستال ها از هم ختم میشود. به علاوه این بار آنیونی زیادی دارد، ذراتی را از بارهای آنیونی ثابت شده که روی ممبران هست را از هم جدا میکند.
 در طی 200 سال ساخت آنتی های تازه ی اقتصادی پدید آمده است که عناصر ابتدایی آن غالبا ترکیب های مخصوصی از پی اکریلاتها و پلی بربوکسلاتها با و زن ملکولی متفاوت هستند.
ععنلیات های محاسباتی جهت رسوب گذاری نشان میدهد که شاید رسوب تشکیل شود، وجود دارد.
بکارگیری این برنامه های پیش بینی به آزمایش آب و مشخصانت فنی طراحی سیستم بستگی دارد. یونهایی که در آب ورودی سیستم قرار  دارند در سرار آب شیرین کن جمع میشوند و غلیظ شده اند، سر منشا ایجاد همیشگی رسوب ، جریام تغلیظ است.
کیفیت آنتی و مقدار استفاده به ازمایش آب در این نقطه وابسته است.
یافتن آنتی با کیفیتی بالا و اندازه قابل استفاده از اهمیت بالایی برخوردار است

تلفن:  02188420878.

اخبار مرتبط