اخبارکیفیت آب در پروژه ها چگونه مشخص می شود همراه با مثال

کیفیت آب در پروژه ها چگونه مشخص می شود همراه با مثال

318تعداد نمایش:
1397/05/17تاریخ:

دلایل اصلی کاهش کیفیت آب چیست

آلودگی آب های سطحی از طریق فعالیت های انسانی و افزایش جمعیت در گذشته افزایش یافته است. برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی رودخانه بزرگ زاب در اربیل عراق نمونه های آب از سه ایستگاه تصفیه آب جمع آوری شد. پارامترهای کیفیت آب که به عنوان شاخص عمده انتخاب شدند در زیر آمده است PH،TDS، هدایت الکتریکی EC، سختی کامل (TH)،Cl- ،F-،Na+،K+ ، Ca 2+، Mg 2+، NO3- ، SO42-، PO4-3 و غلظت هشت فلز سنگین (Fe، Pb، Hg، Zn، Cd، Ni ،Ag،Cu ( غلظت فلزات در نمونه های آب توسط طیف سنجی جذب تعیین شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که کارايي واحد تصفيه کننده سه فاز WTPs عبارتند از: Efraz 1> Efraz 2> Efraz 3. اکثر پارامترهای مورد تجزیه و تحلیل در این مطالعه در دستورالعمل WHO یا EPA ایالات متحده برای آب آشامیدنی بود. کیفیت آب یک نگرانی رو به رشد جهانی است. آب آلوده و بهداشت ناکافی هر دقیقه در سراسر جهان دو کودک را می کشد. کیفیت آب با مجموعه ای از استاندارد های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی در ارتباط است.علاقه در تجزیه و تحلیل آب به علت اهمیت آن برای تمامی موجودات زنده می باشد.بر اساس استاندارد های تعریفی استرالیا آب آشامیدنی نباید حاوی مواد شیمیایی مواد معدنی و یا میکروارگانیسم های مضر برای سلامتی انسان باشد.نحقیقات در مورد کیفیت آب به طور مداوم توسط محققان در سراسر جاهن صورت گرفته است.در این تحقیقات نگرانی ها درباره جنبه های شیمیایی کیفیت آب به دلیل وجود مواد شیمیایی در فاضلاب های صنعتی و سرعت روز افزون شهر نشینی زیاد است. یک مطالعه انجام شده بر روی مقدار مواد غیر معدنی و فلزات سنگین (Na، Mg، Fe، Ni، Co، Cu، Cd، Pb و Zn) در دریاچه كالار كهر (Furhan، 2005) نشان داد که غلظت مورد مطالعه عناصر در محدوده ایمن در داخل سایت های نمونه برداری در طول دوره مورد مطالعه و دریاچه کالار کهر برای آشامیدن و کشاورزی مناسب نیست. هدف مطالعه ارزیابی کیفیت آب رودخانه بزرگ زاب برای نوشیدن و آبیاری بود. همچنین برای تعیین عوامل فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات حل شده ریز در آب آشامیدنی از سه (WTP) در زاب بزرگ در روستای Efraz استفاده شد.  

کیفیت آب _آتیه انرژی
کیفیت آب_آتیه انرژی
کیفیت آب_اتیه انرژی
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط